ESCOLA DE MÚSICA TRI-TÒ

Escola Autoritzada pel Departament d'Ensenyament

0

Música Clàssica

LLENGUATGE MUSICAL

L’Àrea de Llenguatge Musical té com a objectiu la formació musical global. Els coneixements s’han d’adquirir a partir de les diverses activitats que conformen l’assignatura: entonació, lectura, ritme, educació de l’oïda i audició.
En els estudis de grau elemental, l’alumne aprendrà aquests continguts bàsics que li permetran poder llegir i cantar una partitura. Tot i això, també serà capaç de crear melodies sobre uns acords donats.
En els estudis de grau mitjà, el deixeble s’endinsarà en el contingut formal de la música, en els seus mecanismes generadors. Amb l’estudi de l’harmonia, el contrapunt, la forma musical, l’audició i l’anàlisi s’aprendran els fonaments bàsics de la composició musical. Mitjançant l’audició d’una obra o la lectura d’una partitura, l’estudiant serà capaç d’identificar a quina època o període estilístic pertany.

Aquesta comprensió interna de la música l’ajudarà a entendre què està interpretant amb l’instrument. L’alumne també serà capaç de crear i compondre petites peces per a un instrument o per a un petit conjunt instrumental.

DEPARTAMENT DE CANT

La veu humana podem dir que és el primer vehicle que l’ésser humà ha utilitzat per a comunicar-se amb l’altre, sigui amb sons guturals, musicals o amb paraules. L’art de cantar esdevé a través d’una educació fisiològica i tècnicament acurada de la veu com a instrument i les qualitats emocionals de la persona posseïdora d’aquesta com a instrumentista. Les possibilitats de la veu són diverses, en qualsevol cas la qualitat d’aquesta serà un indici per iniciar els estudis.

DEPARTAMENT DE PERCUSSIÓ

En aquest nou espai s’estudiaran instruments que pertanyen al gènere llatí o afro-cubà com són:

 • Tumbadores o congues.
 • Paila o timbal (amb tots els seus accessoris: esquellots, Jam-block, plats…).
 • Bongó.
 • Campana.
 • Güiro.
 • Clave.

Alhora, per a bateristes amb cert nivell, es podran adaptar els patrons afro-llatins a la bateria. S’oferiran també classes de Djembé el qual pertany a la percussió africana. Encara que tots aquests instruments pertanyen al gènere llatí o africà, s’utilitzen també en grups de música Pop, fussió, Latin-jazz, Rumba Catalana, flamenco, tradicional, etc.

Com en qualsevol instrument, l’ideal és fer classe individual, d’aquesta manera adquirirem tècnica, etc. Però a més a més, es crearan Combos o Ensembles de percussió per a poder desenvolupar el que s’ha après en les classes individuals i alhora serà molt més atractiu pels alumnes. En aquests grups podran participar tots els tipus d’instruments de percussió: bateria, tota la percussió llatina, percussió africana… i a la llarga podran sortir “bases” per acompanyar els combos de baix, piano, guitarra, saxo…

DEPARTAMENT DE VENT FUSTA (Clarinet, Flauta i Saxo)

 • Familiarització i coneixement de l’instrument:
 • Muntatge, neteja i manteniment.
 • Adquirir consciència corporal. Amb i sense l’instrument (tant de peu com assegut).
 • Aprenentatge de la respiració diafragmàtica com a eina de relaxació i autocontrol, i com a tècnica per poder produir correctament la columna d’aire.
 • Coneixement de la tècnica de producció del so:
 • Col·locació correcte de l’embocadura.
 • Control dels mitjans i parts corporals que intervenen en la seva emissió.
 • Interpretació d’un repertori bàsic i propi de l’instrument.
 • Diferents estils i èpoques.
 • Assoliment d’una fluida lectura a vista de peces bàsiques així com d’un cert grau d’autosuficiència en la realització de la lectura i interpretació de partitures del   repertori propi de l’instrument.
 • Possibilitat d’aplicar els coneixements adquirits en audicions individuals o en grup (com formacions de música de cambra o conjunt instrumental).

DEPARTAMENT DE VENT METALL (trompeta, trompa i trombó)

 • Pràctica de la relaxació en diferents punts corporals. Reconèixer aquest estat.
 • Assoliment de la relaxació necessària per a la interpretació, mitjançant exercicis adequats a aquesta interpretació.
 • Establiment d’una posició corporal còmoda, correcta i relaxada.
 • Establiment d’una posició correcte tocant dret i assegut.
 • Hàbit d’autocontrol de la posició corporal.
 • Pràctica i control d’una respiració àmplia i natural, utilitzant correctament el diafragma.
 • Hàbit d’autocontrol en la respiració.
 • La respiració com a recurs musical.
 • Posició adequada de les mans i l’embocadura.
 • Adequar la posició de boca i llavis per a la correcta vibració i  direcció de l’aire.
 • L’estudi de l’instrument com a eina d’expressió.
 • Conèixer i prendre consciència de les característiques i possibilitats sonores pròpies de l’instrument.
 • Possibilitats d’interpretar un repertori bàsic i representatiu de diversos estils i èpoques propis de l’instrument.
 • Criteris bàsics sobre tècnica i interpretació general i assimilar el nivell tècnic i musical propi d’aquest cicle.
 • Capacitat de lectura a vista fluida de peces senzilles.
 • Usar l’instrument amb dignitat i tractar-lo amb els hàbits de manteniment i conservació.

DEPARTAMENT DE CORDA FREGADA (violí, viola, violoncel i contrabaix)

En l’àrea de violí i viola des de ben al principi de l’aprenentatge es treballen tots els aspectes de l’instrument. Evidentment, no amb la mateixa exigència en tots els nivells, però sempre amb uns objectius clars per a cada curs.

Aquests objectius són:

 • Ajudem a què l’alumnat aprengui a distribuir-se el temps sent conscient del que disposa i així que el temps de l’estudi de l’instrument sigui més productiu (horari, treballar per fragments, assenyalar errors a la partitura…).
 • Una bona disposició corporal per tal d’evitar mals hàbits i tensions que més endavant poden desencadenar alguna lesió.
 • Treballem repertori ampli fent exercicis de tècnica tant de mà dreta (cops d’arc, dinàmiques, efectes sonors…) com exercicis de tècnica de mà esquerra (afinació, velocitat, canvis de posició…) així doncs també treballem la coordinació de les dues mans per un so més net i clar. A més a més, instruïm diferents tipus d’estudis per guanyar agilitar a l’hora de tocar. Finalment es preparen obres de diferents èpoques i estils posant en pràctica tots els coneixements.
 • L’expressivitat en la interpretació també és un punt important a desenvolupar, ja què no volem que els nostres alumnes es dediquin a tocar notes únicament sinó a gaudir de les obres que toquen.

A l’ escola també comptem amb dues formacions orquestrals depenent del nivell i l’edat. Així doncs des que l’alumne pot llegir partitures amb una mica d’agilitat pot participar a l’orquestra Els petits Stradivarius i més endavant pot formar part de l’orquestra Tritó.

Aquesta experiència és molt bona a nivell educatiu, ja que toquen partitures amb altres companys sentint moltes altres veus dels diferents instruments, no només la seva.

A nivell humà és una vivència molt enriquidora, ja que entenen el companyerisme d’una orquestra i el que és formar part d’un grup que aconsegueix fer sonar obres i assoleix uns objectius gràcies a tots.

DEPARTAMENT DE CORDA PINÇADA

Un dels principals instruments de corda pinçada és l’arpa.

L’arpa és un dels instruments més antics, segons sembla, 3.000 anys abans de la nostra era ja existia.

D’una manera dinàmica, engrescadora i creativa t’endinsem en el món expressiu de les arpes.

Compartint curiositat, ganes d’aprendre, tocant i gaudint de la música, alhora treballem:

 • El llenguatge musical assolint un bon ritme de lectura.
 • La pulsació, el ritme.
 • Una bona col·locació de l’instrument.
 • Interpretació d’un repertori de diferents estils i èpoques.
 • Manteniment de l’instrument.

A més, l’hàbit de començar a tocar amb grup, amb conjunt d’arpes, amb combos i amb orquestra. Pots escollir com comences amb una arpa celta o amb arpa de pedals.

ÀREA DE PIANO CLÀSSIC

La programació didàctica de l’àrea de piano clàssic està basada en els preceptes i valors de la Constitució Espanyola de 1978 i en l’Estatut d’Autonomia de Catalunya del 2006 i segueix totes les directrius de la Llei Orgànica 2/2006, del 3 de maig d’Educació, i ha estat adaptada a partir de l’experiència docent del professorat del departament de piano clàssic de l’Escola de Música Tri-tò.
Intenta satisfer les necessitats dels alumnes que segueixin els estudis de nivell elemental i mitjà de l’itinerari de la música clàssic en l’especialitat de piano. Es pretén que els alumnes, en acabar els estudis, tinguin assimilats els diferents aspectes que ens ofereix la música clàssica: èpoques, formes, interpretació, improvisació i interacció amb el món físic.

Són considerats els següents objectius generals:

 • Motivar l’alumnat i mantenir el seu interès per l’aprenentatge de la música clàssica al llarg de tota la seva formació.
 • Assentar unes bases clares i sòlides que serveixin per assolir els continguts de cada cicle:
 • Correcció corporal davant el piano.
 • Tècnica instrumental.
 • Repertori essencial de cada època i dels autors més destacats.
 • Pànic escènic i autocontrol.
 • Presentar tant a l’alumnat com al professorat una estructura clara, pràctica i fixa al llarg de tot el procés educatiu, de manera que ajudi a saber què fem, com ho fem i per què ho fem en cada moment.
 • Oferir una varietat d’activitats, exercicis i tasques que ajudin els alumnes a consolidar els coneixements que vagin adquirint al llarg de la seva formació.
 • Preparació de concerts i audicions.
 • Interacció amb el món físic i el món multimèdia.
 • Proporcionar eines per tractar la diversitat, per tal que tots els alumnes, per indicació del professorat, puguin treballar i aprendre al seu ritme i segons el seu nivell, però que arribin al nivell mitjà exigit.
 • Impulsar actuacions en públic, ja siguin en grup, en duo o individualment, per tal de millorar la presència escènica i tot allò que no està escrit en els llibres.

L’objectiu principal és acostar a l’alumne als estils de la música clàssica mitjançant l’audició i la pràctica instrumental, ja sigui sol o en formacions de cambra. Per tant, és molt recomanable el plantejament pràctic per sobre dels continguts teòrics, acompanyant sempre l’audició d’exemples sonors o qualsevol altre material audiovisual. S’ha d’acostumar a l’alumne a desenvolupar la seva capacitat auditiva i d’interacció amb la música, així com la pràctica amb altres intèrprets, perquè no es vegi limitat al marc exclusiu de l’intèrpret en solitari.