ESCOLA DE MÚSICA TRI-TÒ

Escola Autoritzada pel Departament d'Ensenyament

0

Ensenyament musical

 Ensenyament musicalEl nostre objectiu

L’objectiu de l’Escola de Música Tri-tò és desenvolupar en l’alumne les capacitats que li permetin d’entendre, expressar-se i fruir amb la música. Al mateix temps, s’educa a través d’aquesta, enriquint la sensibilitat i el desenvolupament intel·lectual i potenciant la capacitat de convivència i superació personal de l’aprenent. El nostre ensenyament musical es basa en aquestes premisses.

Per aquests motius, en el nostre ensenyament musical, es dóna importància a la formació d’orquestres, corals i grups de cambra, per tal de fomentar la pràctica de conjunt entre els alumnes, conèixer nous repertoris i adquirir experiència a l’hora de realitzar concerts públics.

D’altra banda, també aporta a l’alumne una educació musical que li permet, si ho desitja, continuar i accedir als estudis superiors de música. L’objectiu de l’Escola de Música Tri-tò és desenvolupar en l’alumne les capacitats que li permetin d’entendre, expressar-se i fruir amb la música, al mateix temps que s’educa a través de la música, enriquint la sensibilitat i el desenvolupament intel·lectual, i potenciant la capacitat de convivència i superació personal de l’aprenent.

Per aquests motius, es dóna importància a la formació d’orquestres, corals i grups de cambra, per a fomentar la pràctica de conjunt entre els alumnes, conèixer nous repertoris i adquirir l’experiència de realitzar concerts públics.

D’altra banda, també aportem a l’alumne una educació musical que li permet, si ho desitja, continuar i accedir als estudis superiors de música.

Descripció  Dels Programes De L’escola De Música

Dins del nostre ensenyament musical de l’escola hi ha tres programes pedagògics en els quals s’inclouen tots els alumnes:

Alumnes amb dedicació completa: Els alumnes a partir de 1er de Nivell Elemental que  cursen les assignatures de Llenguatge Musical, conjunt instrumental [1] i instrument. Aquests alumnes ha de fer l’examen intern i se’ls farà un informe avaluant-lo, del primer i segon quadrimestre, que es remetrà a la família i el centre es quedarà una còpia per consultes posteriors i a mode d’expedient acadèmic.

Alumnes amb dedicació parcial: Per als alumnes a partir de  1er. de Nivell Elemental que no cursen algunes de les assignatures següents: Llenguatge Musical, Instrument i assignatura de conjunt instrumental1, però sí que segueixen un programa curricular (per ex., només cursen instrument, només s’examinen de Llenguatge, etc.). Aquests alumnes ha de fer l’examen intern i se’ls farà un informe avaluant-lo, del primer i segon quadrimestre, que es remetrà a la família i el centre es quedarà una còpia per consultes posteriors i a mode d’expedient acadèmic.

Alumnes amb dedicació parcial sense examen: Per als alumnes que no segueixen una programació curriculars (per ex., adults, menors d’edat amb justificant dels pares, alumnes d’iniciació i Preliminar). Aquests alumnes no faran l’examen intern però se’ls farà un informe avaluant-lo, del primer i segon quadrimestre, que es remetrà a la família i el centre es quedarà una còpia per consultes posteriors i a mode d’expedient acadèmic.
[1] Conjunt instrumental: (Coral, Combos, Big Band, Orquestra, Música de Cambra o Teatre Musical)